REGULAMIN

SOSZYŃSKA DANCE ACADEMY

Postanowienia ogólne

Firma Soszkowo Magdalena Soszyńska ul.Spokojna 46 83-010 Straszyn NIP: 5932209847 REGON: 220560906, prowadząca szkołę tańca pod nazwą SOSZYŃSKA DANCE ACADEMY

Adres: Galeria Metropolia, ul. Kilińskiego 1-5, 80-452 Gdańsk.

REGULAMIN UCZESTNIKA ZAJĘĆ:

 

 1. Na sali mogą przebywać jedynie kursanci, którzy dokonali opłaty za zajęcia. Z uwagi na komfort, oraz bezpieczeństwo Uczestników zajęć, opiekunowie oraz osoby towarzyszące nie mają prawa przebywać na sali tanecznej.
 1. Opłaty przyjmowane są w recepcji SDA gotówką, kartą, poprzez użycie płatności Pay-U bądź przelewem na konto firmy. Numer konta:

16 1950 0001 2006 0002 1648 0001 IDEA BANK

 1. Płatność za zajęcia uiszczana jest w systemie pakietowym. Każdy wykupiony pakiet dotyczy jednej osoby. Jest przypisany do konkretnie wybranej grupy i obejmuje kolejne zajęcia, w ilości odpowiadającej wybranemu pakietowi, liczone od zadeklarowanej daty rozpoczęcia jego realizacji.
 2. Uczestnik ma możliwość wyboru zajęć pojedynczych albo pakietu zajęć jednego spośród poniższych:
  – pakiet 4 kolejnych zajęć w danej grupie,
  – pakiet 8 kolejnych zajęć w danej grupie.
 3. W przypadku niedokonania wpłaty do drugich zajęć w danym miesiącu kursant nie będzie mógł uczestniczyć w dalszej części zajęć, oraz zostanie naliczona należność za nieopłacone zajęcia, w wysokości pojedynczych zajęć zgodnie z cennikiem danej grupy. W przypadku osób niepełnoletnich, które nie mają uiszczonej opłaty zostaną one na Sali tanecznej pod okiem instruktora, jednakże bez możliwości korzystania z zajęć.
 1. Nieobecność kursanta na zajęciach nie podlega zwrotowi.
 1. Możliwość przesunięcia opłaty za nieodbyte zajęcia istnieje tylko wtedy, gdy przestawione zostanie do wglądu zwolnienie lekarskie. Dodatkowo należy zgłosić daną sytuację na min. 24 godz. przed rozpoczęciem danych zajęć telefonicznie lub poprzez wysłanie maila na adres recepcja@soszynskadance.com z opisem powodu nie przyjścia na dany kurs. Jeżeli kursant nie przedstawi zwolnienia lekarskiego, może odrobić zajęcia na innej grupie.

– W przypadku chęci zrezygnowania z uczestnictwa w zajęciach, Uczestnik jest proszony o wysłanie odpowiedniej informacji na adres mailowy recepcja@soszynskadance.com, ale w takim przypadku zwrot opłaty przysługuje jedynie za okres powyżej jednego semestru.

– W przypadkach określonych w Regulaminie, kiedy Uczestnikowi przysługuje zwrot opłaty za niewykorzystane zajęcia, zwroty są dokonywane przez SDA w terminie 14 dni, na numer konta wysłany na adres: recepcja@soszynskadance.com.

 1. Istnieje możliwość uzyskania zniżki :

– Zniżka rodzinna – wynosi -10% od łącznej wartości wykupionych pakietów. Dotyczy tylko i wyłącznie grup z oferty zajęć regularnych.

– Zniżka studencka – wynosi -10% (tylko i wyłącznie przy okazaniu aktualnej legitymacji studenckiej).

 1. SDA zastrzega sobie prawo do rozwiązania grupy w przypadku zbyt małej liczby zgłoszonych uczestników. W takiej sytuacji kursant zostanie poinformowany o możliwości kontynuowania nauki tańca w innej grupie lub zwrócona mu zostanie opłata za niewykorzystane zajęcia.
 2. SDA zastrzega sobie prawo do relacji foto/video z zajęć oraz eventów organizowanych przez szkołę i ich publikację.
 3. W przypadku choroby, bądź niedyspozycji instruktora SDA ma prawo wyznaczyć zastępstwo bez konieczności wcześniejszego poinformowania o tym fakcie kursantów danej grupy.
 4. Lekcje indywidualne można umawiać telefonicznie pod numerem infolinii SDA tel. kom.: (+48) 881 757 757 lub osobiście w placówce SDA.
 5. Uczestnik lekcji indywidualnej, ma prawo do odwołania lekcji na 24 godziny przed umówionym terminem zajęć. W innym przypadku sytuacja zostanie potraktowana tak jakby lekcja się odbyła, oraz zostanie naliczona należność.
 6. SDA zastrzega sobie prawo do zmiany, bądź w szczególnym przypadku odwołania terminu lekcji, informując uczestnika na 24 godz. przed zaistniałą sytuacją.
 7. Na salach obowiązuje obuwie zmienne: taneczne lub sportowe.
 8. Na terenie SDA obowiązuje zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu oraz środków odurzających.
 9. Każdy członek SDA powinien dbać o czystość i porządek w zakresie własnych możliwości.
 10. Za wszystkie szkody (materialne i osobiste) wyrządzone przez niepełnoletniego kursanta odpowiadają jego rodzice bądź opiekunowie, osoby pełnoletnie ponoszą odpowiedzialność za własną osobę.
 11. SDA nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatniach i w holu, rekomenduje się zabieranie ze sobą  cennych przedmiotów na salę.
 12. SDA nie ubezpiecza Uczestników zajęć, oraz nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje, bądź nieszczęśliwe wypadki powstałe podczas zajęć w SDA.
 13. SDA zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie w formie pisemnej, stosownym aneksem i ogłoszenia ich.
 14. Wszystkich nowych uczestników zajęć nie posiadających Karty SDA, obowiązuje jednorazowa, bezzwrotna opłata członkowska w wysokości 50 zł, uprawniająca do uczestnictwa w zajęciach, zniżkach podczas eventów organizowanych przez SDA, oraz otrzymania karty członkowskiej SDA
 15. Regulamin wchodzi w życie z dniem 22 października 2016 roku.
 16. Uczestnictwo w zajęciach jest jednoznaczne z akceptacją wszystkich punktów poniższego regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. W przypadku dzieci obowiązek ten dotyczy ich opiekunów prawnych.